پرسشنامه استخدامی  

           

 

         
جنسیت:

*

       
نام: *        
نام خانوادگي: *        
نام پدر: *        
شماره شناسنامه: *        
شماره ملي: *        
سال تولد: * 13          
محل تولد(استان): *

 

شهرستان:

 
نظام وظيفه: *  

توضیحات:

 
تاریخ پایان خدمت: *        
تاهل: *        
سطح تحصيلات: *        
رشته تحصيلي: *  

گرایش:

سال فراغت ازتحصیل: *    
تلفن ثابت: *همراه با کدشهرستان    
همراه: *(*********09)    
تلفن اضطراري: *همراه با کدشهرستان    
شغل موردتقاضا: *    
معرف: *(آقای/خانم،آگهی،سایت و....)  
سوابق آموزشی: *
مهارتهاي فردي: *
سوابق کاري:

         نام سازمان          مدت اشتغال     علت ترک کار         تلفن شرکت

1- *   
2- *   
3- *   
آدرس: *  
پست الکترونيکي: *